Toegankelijkheidsverklaring

​De toegankelijkheid van dit platform is gebaseerd op het uitgangspunt dat de website goed toegankelijk moet zijn en voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke normering. Voor de website van Toegankelijk Groningen gaan we uit van de bestaande norm WCAG2.

Bibliotheek Opengeslagen boeken

Loopt u tegen problemen met betrekking tot de toegankelijkheid van dit platform aan, dan horen wij dat graag van u: toegankelijkgroningen@zavie.nl 

U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een reactie op uw mailbericht.

 

In het verdrag Handicap is het thema toegankelijkheid een belangrijk onderdeel. In artikel 9 staat dit als volgt omschreven:

"Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op:

  • gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken;

  • b.informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten en nooddiensten".

De  werkgroep Toegankelijk Groningen stelt zich hierbij ten doel de beschikbare informatie over de toegankelijkheid van locaties, gebouwen en voorzieningen zo duidelijk mogelijk te onstluiten via dit platform. Dit stelt een ieder in staat om zelf te bepalen of een plek voor hem of haar toegankelijk is en een prettig verblijf kan garanderen.

Belangrijk uitgangspunt voor de deelnemers aan dit platform is dat wanneer een locatie niet- of slechts beperkt toegankelijk is dit geen negatieve kwalificatie oplevert. Het ontsluiten van de informatie hierover biedt de bezoeker de gelegenheid vooraf zelf de keuze te maken die bij hem of haar past. Dit voorkomt onaangename verrassingen.